e-Maili
innovativemediamk@gmail.com

Adresa: Apostol Guslarot 40,
1000, Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut

Тelefonat:

02 32 22 336
070 213 404

Mesazhi juaj